Regulamin konkursu „Moja Historia (pod)Różna”

Regulamin konkursu „Moja Historia (pod)Różna” (dalej: „Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Moja Historia (pod)Różna” (dalej: „Konkurs”) jest firma FUNCLUB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań. XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007210, NIP: 781- 16-89-453, kapitał zakładowy: 1 025 000,00 PLN (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na blogu FUNCLUB (dalej: „Fanpage”) pod adresem www.blog.funclub.pl oraz w portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Serwis Facebook”) w dniach od 07.02.2015 r. do 31.03.2015 r.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Serwis Facebook.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a. posiadać adres mailowy. (Polecany jest także profil w Serwisie Facebook (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Facebook, możliwa jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com.))

b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Przez cały czas trwania Konkursu, Uczestnicy będą mogli nadsyłać swoje wspomnienia z wakacji w formie opowiadania o liczbie znaków nie większej niż 400.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną historię w tygodniu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej historii, pod uwagę będzie brana tylko historia zgłoszona jako pierwsza. Kolejne historie będą publikowane w następnych tygodniach.

3. Przesłane anegdoty powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do cenzury i publikacji wybranych historii.

5. Zgłaszając na Konkurs swoją anegdotę, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie jej na następujących zasadach:

a. pola eksploatacji: publikacja na Fanpage’u,

b. okres: 5 lat,

c. terytorium: bez ograniczeń.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej spośród nadesłanych historii na drodze głosowania przez Użytkowników. Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety na Fanpage’u

2. Zwycięzca będzie wyłaniany co tydzień w czasie trwania konkursu. Historię będą publikowane co tydzień według kolejności ich nadsyłania (do 5 historii tygodniowo – pozostałe historie przechodzą na następny tydzień konkursu). Zwycięzca będzie wyłaniany po tygodniowym głosowaniu w każdą środę. Głosowanie na Fanpage’u w formie ankiety będzie trwało od soboty do środy.

3. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez oferowanie korzyści osobom trzecim w zamian za oddanie głosów na historię. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszonej historii z Konkursu w przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie zasad głosowania.

4. Uczestników, który zgłosi na Konkurs najlepszą – w ocenie Użytkowników – historię, otrzyma nagrodę w postaci Wyjazdu Weekendowego dla jednej osoby. Zwycięzca będzie miał możliwość wygrania jednego z wymienionych Wyjazdów Weekendowych: Festiwal Tulipanów w Amsterdamie, Solau – Heide Park, Wiesn Fest – Wiedeń, Wilno – Kaziuki, Phantasialand, Legoland, Oktoberfest – Monachium w wybranym przez zwycięzce terminie.

5. Historia, która uzyska największą liczbę głosów w danym tygodniu, zostanie wskazana na Fanpage’u. Zwycięzcy, za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook lub drogą mailową powinni przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od wskazania na Fanpage’u wygranej anegdoty. W przypadku niezachowania tego terminu, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, którego historia została uznana za kolejną najlepszą pod względem liczby otrzymanych głosów.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu wydania nagród. Po wydaniu nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. W celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców:

a. imię,
b. nazwisko,
c. adres.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.